• Vrijwilligersbeleid

  Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Voor KVE zijn veel vrijwilligers actief. Denk aan trainers en coaches en kantinemedewerkers. Maar ook taken binnen het bestuur, de jeugdcommissie en de sponsorcommissie worden op vrijwillige basis uitgevoerd.

  KVE is blij met haar vrijwilligers. Tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar mensen die iets voor de vereniging willen betekenen.

  Korfbalvereniging Emmeloord vindt een veilig sportklimaat belangrijk. Veel van onze vrijwilligers werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking. Daarom voeren we eerst een gesprek voordat iemand als vrijwilliger voor KVE kan starten. Dit kan een gesprek zijn met iemand van het bestuur of van de jeugdcommissie. Dit gesprek dient als kennismaking, maar ook kunnen verwachtingen over en weer worden uitgesproken.

  Indien van toepassing worden referenties gecheckt, bijvoorbeeld bij de vorige vereniging van de vrijwilliger. Er wordt om een verklaring omtrent het Gedrag gevraagd en de vrijwilliger wordt gevraagd lid van het KNKV te worden. Als dit laatste niet gebeurt, wordt de vrijwilliger gevraagd een verklaring omtrent Tuchtrecht in te vullen en te ondertekenen.

  Samenvattend zijn de stappen dus:

  1. Kennismakingsgesprek met bestuurslid of jeugdcommissielid;
  2. Uitspreken verwachtingen over en weer en doornemen van de gedragsregels;
  3. Checken van referenties;
  4. Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen;
  5. Lid van de bond of Verklaring omtrent Tuchtrecht invullen

  Van nieuwe vrijwilligers wordt een Verklaring omtrent het Gedrag gevraagd (VOG). Dat is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

  Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Het wordt sportverenigingen aangeraden om de (beoogde) vrijwilligers die met kwetsbare mensen (gaan) werken te laten screenen op hun verleden.

  Door een VOG te laten overleggen willen we als KVE aan de leden, ouders van leden en vrijwilligers het signaal afgeven sociale veiligheid belangrijk te vinden en hiervoor onze verantwoordelijkheid te nemen.

  De Verklaring Omtrent Tuchtrecht is bedoeld voor vrijwilligers die geen lid zijn van KV Emmeloord. Leden van KV Emmeloord worden geacht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van het KNKV en vallen automatisch onder de tuchtrechtspraak van het KNKV, omdat ze ook lid zijn van het KNKV. Dit geldt uiteraard niet voor niet-leden en daar voorziet deze verklaring in. Door het ondertekenen van deze verklaring verklaren niet-leden ook zich te houden aan de statuten en reglementen van KV Emmeloord. De Verklaring Omtrent Tuchtrecht is opgemaakt volgens het voorbeeld van het NOCNSF, welke voor en door verschillende sportbonden is opgesteld en te vinden is in het Handboek Geschillenbeslechting in de Sport.

  Bij Korfbalvereniging Emmeloord zijn de volgende gedragsregels geldend:

  • Spelers en trainers/coaches leveren iedere training en iedere wedstrijd een positieve bijdrage. We willen graag winnen, maar niet ten koste van alles. We hebben respect voor de tegenstander;
  • Het gezag van de scheidsrechter, van de coach en van het bestuur wordt geaccepteerd;
  • We vinden respect voor anderen belangrijk. Verbaal en fysiek geweld zijn uiteraard niet toegestaan. Pesten en beledigen doen we ook niet;
  • We hebben respect voor ieders eigendommen. Een lid van de vereniging is aansprakelijk voor schade die door hem of haar is aangericht;
  • Gebruik van of onder invloed zijn van drug is absoluut niet toegestaan.
  • We kunnen andere leden erop aanspreken wanneer deze de gedragsregels overtreedt.
  • Een lid van KVE dient zich te houden aan de door de vereniging of het KNKV opgelegde sanctie n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door het KNKV opgelegde boete en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende lid van KVE.

  Het vrijwilligersbeleid is besproken op de algemene ledenvergadering van 7 november 2019. De gedragsregels zullen op de volgende ledenvergadering geagendeerd worden.